Feed
Top Kommentare

ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
  ISN 4 life !!!
   ISN 4 life !!!
    ISN 4 life !!!
     ISN 4 life !!!
      ISN 4 life !!!
       ISN 4 life !!!
        ISN 4 life !!!
         ISN 4 life !!!
          ISN 4 life !!!
           ISN 4 life !!!
          ISN 4 life !!!
         ISN 4 life !!!
        ISN 4 life !!!
       ISN 4 life !!!
      ISN 4 life !!!
     ISN 4 life !!!
    ISN 4 life !!!
   ISN 4 life !!!
  ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!
ISN 4 life !
ISN 4 life
ISN 4 life
ISN 4 lif
ISN 4 li
ISN 4 l
ISN 4
ISN 4
ISN
ISN
IS
I
I
IS
ISN
ISN
ISN 4
ISN 4
ISN 4 l
ISN 4 li
ISN 4 lif
ISN 4 life
ISN 4 life
ISN 4 life !
ISN 4 life !!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
  ISN 4 life !!!
   ISN 4 life !!!
    ISN 4 life !!!
     ISN 4 life !!!
      ISN 4 life !!!
       ISN 4 life !!!
        ISN 4 life !!!
         ISN 4 life !!!
          ISN 4 life !!!
            I  SN 4 life !!!
           I   SN 4 life !!!
          I    SN 4 life !!!
         I     SN 4 life !!!
        I      SN 4 life !!!
       I       SN 4 life !!!
      I        SN 4 life !!!
     I         SN 4 life !!!
    I          SN 4 life !!!
   I           SN 4 life !!!
  I            SN 4 life !!!
I            S  N 4 life !!!
I           S   N 4 life !!!
I          S    N 4 life !!!
I         S     N 4 life !!!
I        S      N 4 life !!!
I       S       N 4 life !!!
I      S        N 4 life !!!
I     S         N 4 life !!!
I    S          N 4 life !!!
I   S           N 4 life !!!
I  S            N 4 life !!!
IS            N   4 life !!!
IS           N    4 life !!!
IS          N     4 life !!!
IS         N      4 life !!!
IS        N       4 life !!!
IS       N        4 life !!!
IS      N         4 life !!!
IS     N          4 life !!!
IS    N           4 life !!!
IS   N            4 life !!!
IS  N             4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN             4   life !!!
ISN            4    life !!!
ISN           4     life !!!
ISN          4      life !!!
ISN         4       life !!!
ISN        4        life !!!
ISN       4         life !!!
ISN      4          life !!!
ISN     4           life !!!
ISN    4            life !!!
ISN   4             life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4             l  ife !!!
ISN 4            l   ife !!!
ISN 4           l    ife !!!
ISN 4          l     ife !!!
ISN 4         l      ife !!!
ISN 4        l       ife !!!
ISN 4       l        ife !!!
ISN 4      l         ife !!!
ISN 4     l          ife !!!
ISN 4    l           ife !!!
ISN 4   l            ife !!!
ISN 4 l            i  fe !!!
ISN 4 l           i   fe !!!
ISN 4 l          i    fe !!!
ISN 4 l         i     fe !!!
ISN 4 l        i      fe !!!
ISN 4 l       i       fe !!!
ISN 4 l      i        fe !!!
ISN 4 l     i         fe !!!
ISN 4 l    i          fe !!!
ISN 4 l   i           fe !!!
ISN 4 l  i            fe !!!
ISN 4 li            f  e !!!
ISN 4 li           f   e !!!
ISN 4 li          f    e !!!
ISN 4 li         f     e !!!
ISN 4 li        f      e !!!
ISN 4 li       f       e !!!
ISN 4 li      f        e !!!
ISN 4 li     f         e !!!
ISN 4 li    f          e !!!
ISN 4 li   f           e !!!
ISN 4 li  f            e !!!
ISN 4 lif            e   !!!
ISN 4 lif           e    !!!
ISN 4 lif          e     !!!
ISN 4 lif         e      !!!
ISN 4 lif        e       !!!
ISN 4 lif       e        !!!
ISN 4 lif      e         !!!
ISN 4 lif     e          !!!
ISN 4 lif    e           !!!
ISN 4 lif   e            !!!
ISN 4 lif  e             !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life             !  !!
ISN 4 life            !   !!
ISN 4 life           !    !!
ISN 4 life          !     !!
ISN 4 life         !      !!
ISN 4 life        !       !!
ISN 4 life       !        !!
ISN 4 life      !         !!
ISN 4 life     !          !!
ISN 4 life    !           !!
ISN 4 life   !            !!
ISN 4 life !            !  !
ISN 4 life !           !   !
ISN 4 life !          !    !
ISN 4 life !         !     !
ISN 4 life !        !      !
ISN 4 life !       !       !
ISN 4 life !      !        !
ISN 4 life !     !         !
ISN 4 life !    !          !
ISN 4 life !   !           !
ISN 4 life !  !            !
ISN 4 life !!            ! 
ISN 4 life !!           !  
ISN 4 life !!          !   
ISN 4 life !!         !    
ISN 4 life !!        !     
ISN 4 life !!       !      
ISN 4 life !!      !       
ISN 4 life !!     !        
ISN 4 life !!    !         
ISN 4 life !!   !          
ISN 4 life !!  !

Und ich Depp hab vorher noch geschaut, dass ich auch Ton hab. no

Kommentare

Fehler :)

...

ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
  ISN 4 life !!!
   ISN 4 life !!!
    ISN 4 life !!!
     ISN 4 life !!!
      ISN 4 life !!!
       ISN 4 life !!!
        ISN 4 life !!!
         ISN 4 life !!!
          ISN 4 life !!!
           ISN 4 life !!!
          ISN 4 life !!!
         ISN 4 life !!!
        ISN 4 life !!!
       ISN 4 life !!!
      ISN 4 life !!!
     ISN 4 life !!!
    ISN 4 life !!!
   ISN 4 life !!!
  ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!
ISN 4 life !
ISN 4 life
ISN 4 life
ISN 4 lif
ISN 4 li
ISN 4 l
ISN 4
ISN 4
ISN
ISN
IS
I
I
IS
ISN
ISN
ISN 4
ISN 4
ISN 4 l
ISN 4 li
ISN 4 lif
ISN 4 life
ISN 4 life
ISN 4 life !
ISN 4 life !!
ISN 4 life !!!
ISN 4 life !!!
  ISN 4 life !!!
   ISN 4 life !!!
    ISN 4 life !!!
     ISN 4 life !!!
      ISN 4 life !!!
       ISN 4 life !!!
        ISN 4 life !!!
         ISN 4 life !!!
          ISN 4 life !!!
            I  SN 4 life !!!
           I   SN 4 life !!!
          I    SN 4 life !!!
         I     SN 4 life !!!
        I      SN 4 life !!!
       I       SN 4 life !!!
      I        SN 4 life !!!
     I         SN 4 life !!!
    I          SN 4 life !!!
   I           SN 4 life !!!
  I            SN 4 life !!!
I            S  N 4 life !!!
I           S   N 4 life !!!
I          S    N 4 life !!!
I         S     N 4 life !!!
I        S      N 4 life !!!
I       S       N 4 life !!!
I      S        N 4 life !!!
I     S         N 4 life !!!
I    S          N 4 life !!!
I   S           N 4 life !!!
I  S            N 4 life !!!
IS            N   4 life !!!
IS           N    4 life !!!
IS          N     4 life !!!
IS         N      4 life !!!
IS        N       4 life !!!
IS       N        4 life !!!
IS      N         4 life !!!
IS     N          4 life !!!
IS    N           4 life !!!
IS   N            4 life !!!
IS  N             4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN               4 life !!!
ISN             4   life !!!
ISN            4    life !!!
ISN           4     life !!!
ISN          4      life !!!
ISN         4       life !!!
ISN        4        life !!!
ISN       4         life !!!
ISN      4          life !!!
ISN     4           life !!!
ISN    4            life !!!
ISN   4             life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4               life !!!
ISN 4             l  ife !!!
ISN 4            l   ife !!!
ISN 4           l    ife !!!
ISN 4          l     ife !!!
ISN 4         l      ife !!!
ISN 4        l       ife !!!
ISN 4       l        ife !!!
ISN 4      l         ife !!!
ISN 4     l          ife !!!
ISN 4    l           ife !!!
ISN 4   l            ife !!!
ISN 4 l            i  fe !!!
ISN 4 l           i   fe !!!
ISN 4 l          i    fe !!!
ISN 4 l         i     fe !!!
ISN 4 l        i      fe !!!
ISN 4 l       i       fe !!!
ISN 4 l      i        fe !!!
ISN 4 l     i         fe !!!
ISN 4 l    i          fe !!!
ISN 4 l   i           fe !!!
ISN 4 l  i            fe !!!
ISN 4 li            f  e !!!
ISN 4 li           f   e !!!
ISN 4 li          f    e !!!
ISN 4 li         f     e !!!
ISN 4 li        f      e !!!
ISN 4 li       f       e !!!
ISN 4 li      f        e !!!
ISN 4 li     f         e !!!
ISN 4 li    f          e !!!
ISN 4 li   f           e !!!
ISN 4 li  f            e !!!
ISN 4 lif            e   !!!
ISN 4 lif           e    !!!
ISN 4 lif          e     !!!
ISN 4 lif         e      !!!
ISN 4 lif        e       !!!
ISN 4 lif       e        !!!
ISN 4 lif      e         !!!
ISN 4 lif     e          !!!
ISN 4 lif    e           !!!
ISN 4 lif   e            !!!
ISN 4 lif  e             !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life               !!!
ISN 4 life             !  !!
ISN 4 life            !   !!
ISN 4 life           !    !!
ISN 4 life          !     !!
ISN 4 life         !      !!
ISN 4 life        !       !!
ISN 4 life       !        !!
ISN 4 life      !         !!
ISN 4 life     !          !!
ISN 4 life    !           !!
ISN 4 life   !            !!
ISN 4 life !            !  !
ISN 4 life !           !   !
ISN 4 life !          !    !
ISN 4 life !         !     !
ISN 4 life !        !      !
ISN 4 life !       !       !
ISN 4 life !      !        !
ISN 4 life !     !         !
ISN 4 life !    !          !
ISN 4 life !   !           !
ISN 4 life !  !            !
ISN 4 life !!            ! 
ISN 4 life !!           !  
ISN 4 life !!          !   
ISN 4 life !!         !    
ISN 4 life !!        !     
ISN 4 life !!       !      
ISN 4 life !!      !       
ISN 4 life !!     !        
ISN 4 life !!    !         
ISN 4 life !!   !          
ISN 4 life !!  !

Lust auf eine automatisierte Dauerschleife?
* Terminal öffnen
* code von https://pastebin.com/tf0TzNJv kopieren
* im Terminal "python" eingeben; Code copy+paste → Enter

*zurücklehnen und genießen

* Bonus: erweiter den Code selbst mit netten Mustern

Oder wer sich traut, gibt einfach nur diese Zeile ins Terminal ein:

python3 <(curl -s https://pastebin.com/raw/tf0TzNJv

Live?

Und ich Depp hab vorher noch geschaut, dass ich auch Ton hab. no

ebenso... was ein Schrott von "Musik"

Jetzt, nach dem Video, bin ich auch bored.

Gerade Hot

90%
2440
2

No title #052964

89%
841
2

No title #058205

81%
7626
16

iNW-LiVE Daily Picdump #170421

94%
6419
13

iNW-LiVE Daily Picdump #040521